Beeldende Kunsten

Missie

de studierichting Beeldende Kunsten richt zich op het opleiden van personen tot professioneel en artistiek geschoolde vormgevers in de autonome (vrije) kunst of toegepaste kunsten (grafische vormgeving) om later zelfstandig te kunnen functioneren in de samenleving.

Visie
het ontwikkelen van het beeldend, creatief en communicatief vermogen van de student(en) en het bijbrengen en ontwikkelen van competenties die tot uiting komen in de houding en het professioneel handelen van deze studenten. Het basisjaar is een algemeen jaar waarbij de student kennis maakt (oriëntatie) met verschillende disciplines. Na het eerste jaar maakt de student (en) een keuze in een van de specialisaties:
1. Autonome kunst of “vrije kunst”

(beeldende vorming - tekenen en schilderen)

Doel van deze specialisatie is de student op te leiden in het beroepsmatig gebruik van het vrije beeldmiddel op voornamelijk het tweedimensionale vlak, (tekenen en schilderen). Tijdens de studie wordt ook aandacht besteed aan het drie dimensionaal (ruimtelijk) werk en de daarbij behorende randgebieden


2. Grafische Vormgeving

(grafisch ontwerpers/ vormgevers)

Doel van deze specialisatie is om de student op te leiden in het beroepsmatig gebruik en toepassing van de grafische en typografische vaardigheden en technieken. Goede Vormgevers die een eigen visie ontwikkelen en dat weten om te zetten naar een beeldend communicatief product aan de hand van de hiervoor noodzakelijke vaktechnische kennis. Naast de specifieke vakken zijn er ook algemeen vormende vakken namelijk: geschiedenis van de kunst (en kunstbeschouwing) filosofie en beroepsoriëntatie (planning, budgetteren, time management, inleiding in marketing).

Naast de specifieke vakken zijn er ook algemeen vormende vakken namelijk: geschiedenis van de kunst (en kunstbeschouwing) filosofie en beroepsoriëntatie (planning, budgetteren, time management, inleiding in marketing).

Journalistiek

Deze studierichting heeft als doel onderricht te verschaffen in de diverse aspecten van publieksgerichte informatieoverdracht. In de Surinaamse maatschappij bestaat er behoefte aan geschoolde journalisten, die publiekgerichte informatie kunnen produceren en overdragen.

Sociaalcultureel Vormingswerk (SoCuVo)

Deze studierichting leidt mensen op die op deskundige wijze volwassenen begeleiden die in een problematische situatie verkeren. De in deze studie verworven kennis en vaardigheden kunnen individueel en groepsverband en in organisaties worden toegepast en staat ook bekend als “social work”.

Visie en missie

De AHKCO is een ambitieuze onderwijsinstelling en is sterk verbonden met de mens en maatschappij. Wij zijn het enige Surinaams Hbo-instituut dat bachelor opleidingen verzorgt op het gebied van de Beeldende Kunsten, Journalistiek en ‘Social work’. De AHKCO staat voor universele waarden als academische vrijheid en onafhankelijkheid. Deze waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop wij ons onderwijs vormgeven.
De kernwaarden zijn: Deskundigheid - Integriteit - Praktijkgericht - Creativiteit


Onze slogan: “We make a difference”


Structuur AHKCO

Het management van de Academie, ondergebracht onder het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling Directoraat Cultuur (Minov), bestaat uit een algemeen directeur en drie (3) sectordirecteuren (cursusleiders) voor de studierichtingen: Beeldende Kunsten, Journalistiek en Sociaalcultureel Vormingswerk.


Toelatingseisen

Tot de Academie worden toegelaten studenten met minimaal een HAVO-diploma of daaraan door het Ministerie van Onderijs en Volksontwikkeling (Minov) gelijkgestelde opleidingen. Hieronder vallen met name het IMEAO (financieel-administratieve richting), de Algemeen en de Beroepsvormende fase van de Pedagogische Academie (AVF & BVF).Alle andere of afwijkende opleidingen waarvan men meent dat die gelijkgesteld zijn aan het HAVO dienen voorgelegd te worden aan het Minov ter evaluatie. Voor studenten ouder dan 25 jaar kent de Academie een zogenaamde Colloquium Doctum regeling. Studenten van 25 jaar en ouder die niet in het bezit zijn van een reg ulier diploma en beschikken over een gedegen bagage aan algemene ontwikkeling en ervaring, kunnen van deze regeling gebruik maken. Een beperkt aantal personen kan op basis hiervan worden toegelaten als toehoorder en na het eerste jaar wordt beslist of de persoon al dan niet definitief als student zal worden toegelaten.


De studiezwaarte

De duur van de studie is 4 jaar (of 8 semesters). De zwaarte van de studie wordt uitgedrukt in creditpoints. De studie wordt afgerond indien de student minimaal 120 creditpoints heeft behaald. Het diploma dat behaald wordt na het vierde jaar is het Bachelor of Arts diploma (BA). Dit diploma is bij Resolutie van 26 augustus l985, no. 3051 en het Staatsbesluit van 23 mei 1991, houdende een regeling voor de Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (Regeling AHKCO) goedgekeurd. Het BA- diploma is een op HBO-niveau gekwalificeerd certificaat. De gangbare lestijden zijn vastgesteld van 18.00 uur tot en met 21.00 uur dagelijks. Dit kan per studierichting verschillen.


Internationalisering

Vanwege de huidige “flat world” worden studenten gestimuleerd buiten de eigen grenzen te “kijken” en worden bilaterale samenwerkingsovereenkomsten met buitenlandse instituten ondersteund. Als gouden regel geldt dat zowel de Academie als wel het instituut waarmee samengewerkt wordt op basis van een win-win situatie overeenkomsten aangaat. De HBO competenties Om het Hbo-niveau te kunnen vaststellen, gaat de AHKCO uit van tien (10) criteria waaraan de HBO afgestudeerde zal moeten voldoen.

Deze zijn:

 1. Brede professionalisering

  Je bent aantoonbaar uitgerust met kennis, inzichten, concepten, onderzoeksresultaten en ontwikkelingen van-uit het internationale beroepenveld en bent in staat taken uit te voeren van een beginnend beroepsbeoefenaar.


 2. Multidisciplinaire integratie

  Je kunt vanuit het perspectief van het beroepsmatig handelen kennis, inzicht, houding en vaardigheden integreren.


 3. Wetenschappelijke toepassing

  Je kunt uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek toepassen bij vraagstukken waar jij in jouw beroepsuitoefening mee wordt geconfronteerd.


 4. Transfer en inzetbaarheid

  Je kunt kennis, inzichten en vaardigheden toepassen in uiteenlopende beroepssituaties.


 5. Creativiteit en complexiteit in handelen

  Je weet om te gaan met vraagstukken in de beroepspraktijk, waarvan het probleem op voorhand niet duidelijk is omschreven.


 6. Probleemgericht werken

  Je kunt complexe situaties zelfstandig definiëren en analyseren en zinvolle oplossingsstrategieën toepassen.


 7. Methodisch en reflectief denken en handelen

  Je kunt realistische doelen stellen, werkzaamheden plannen c.q. planmatig aanpakken en reflecteren op beroepsmatig handelen.


 8. Sociaalcommunicatieve bekwaamheid

  Je kunt communiceren en samenwerken met anderen in een multi-etnische, internationale en/ of multidis-ciplinaire omgeving en voldoen aan de eisen die het participeren in de arbeidsorganisatie stelt.


 9. Basiskwalificering voor managementfuncties

  Je kunt eenvoudige leidinggevende en managementtaken uitvoeren.


 10. Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid

  Je hebt begrip en betrokkenheid ontwikkeld m.b.t. ethische, normatieve en maatschappelijke vragen die samenhangen met de toekomstige beroepspraktijk.


Bovengenoemde criteria zijn bedoeld als richtlijnen voor het vaststellen van eindtermen, maar ook als maatstaven voor jezelf.